Raport roczny 2012

12. Pozostałe koszty operacyjne


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów (64 167) (95 076)
Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania (51 603) (31 213)
Koszty z tytułu utworzonych rezerw na pozostałe należności (poza kredytowymi) (6 491) (10 736)
Przekazane darowizny (2 764) (3 296)
Koszty sprzedaży usług (1 597) (2 117)
Utrata wartości aktywów niefinansowych - (1 260)
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny (1 303) (616)
Koszty z tytułu spisanych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych (137) (38)
Koszty tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (15 387) (57)
Pozostałe koszty operacyjne (43 051) (33 774)
Pozostałe koszty operacyjne, razem (186 500) (178 183)

W 2012 roku w wyniku przeprowadzonej analizy wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości nieruchomości i inwestycji w obcych środkach trwałych oraz dokonała odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości nieruchomości, utworzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych (Nota 10). Łączny wpływ tych odpisów i odwrócenia odpisów był ujemny i wyniósł 3 087 tys. zł.

Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów obejmują głównie koszty spółki BRE.locum związane z działalnością deweloperską.

W 2012 roku odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania obejmują kwotę 22 950 tys. zł rezerw na ryzyko prawne (2011 r. - 6 508 tys. zł)(Nota 32).

Koszty sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek