Raport roczny 2012

16. Pozostałe dochody całkowite


Ujawnienia efektu podatkowego dotyczącego poszczególnych elementów pozostałych dochodów całkowitych Rok kończący się 31 grudnia 2012 Rok kończący się 31 grudnia 2011
Kwota brutto Podatek odroczony Kwota netto Kwota brutto Podatek odroczony Kwota netto
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (1 815) - (1 815) 3 451 - 3 451
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 490 873 (67 060) 423 813 (500) (703) (1 203)
Dochody całkowite netto, razem 489 058 (67 060) 421 998 2 951 (703) 2 248

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące pozostałych dochodów całkowitych netto za lata 2012 i 2011.


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (1 815) 3 451
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym (netto) 2 678 6 833
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym (netto) (4 493) (1 415)
Reklasyfikacja do zysków/strat zawartych w rachunku zysków i strat (netto) - (1 967)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 423 813 (1 203)
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym (netto) 438 560 71 384
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym (netto) (23 979) (53 121)
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach dłużnych zawartych w rachunku zysków i strat (netto) (26 818) 462
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym (netto) 37 201 9 221
Niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym (netto) (1 021) (30 237)
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach kapitałowych zawartych w rachunku zysków i strat (netto) (130) 1 088
Pozostałe dochody całkowite netto 421 998 2 248

W 2012 roku zmiana wyceny obligacji skarbowych miała znaczący wpływ na zmianę stanu innych pozycji kapitału. W czwartym kwartale 2012 roku rynek obligacji skarbowych, w szczególności tych o najdłuższych terminach zapadalności, zyskał na przestrzeni kwartału 5,47%, przy czym obligacje o średniej zapadalności powyżej 5 lat (wliczając wszystkie emisje) zyskały średnio 8,89%.

W 2012 roku niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych obejmują dodatnią wartość wyceny akcji PZU SA w kwocie 33 848 tys. zł. (w 2011 r. niezrealizowana strata w kwocie 22 002 tys. zł).

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek