Raport roczny 2012

14. Podatek dochodowy


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Podatek dochodowy bieżący (397 126) (315 214)
Podatek dochodowy odroczony (Nota 33) 128 834 (7 478)
Podatek dochodowy, razem (268 292) (322 692)
Zysk przed opodatkowaniem 1 472 103 1 467 127
Podatek zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce w danym roku podatkowym (19%) (279 700) (278 754)
Wpływ różnych stawek opodatkowania obowiązujących w innych krajach (1) (2 025)
Dochody nie podlegające opodatkowaniu 3 865 7 858
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (20 131) (45 346)
Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego* 29 209 151
Nieaktywowane straty podatkowe** (1 534) (4 576)
Obciążenie podatkowe, razem (268 292) (322 692)
Kalkulacja efektywnej stopy podatkowej
Zysk (strata) brutto 1 472 103 1 467 127
Podatek dochodowy (268 292) (322 692)
Efektywna stopa podatkowa 18,23% 21,99%

* W 2012 roku kwota zawiera odliczenie na nabycie nowych technologii zgodnie z art. 18b ustawy o podatku dochodowym.
** Kwoty obejmują straty podatkowe poniesione przez zagraniczne Oddziały Banku w Czechach i na Słowacji.

Niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym efektywna stopa podatkowa wynikała m.in. z osiągnięcia przez oddział detaliczny w Czechach dodatniego wyniku w 2012 roku oraz skorzystania przez BRE Bank z ulgi podatkowej na nowe technologie uregulowanej w art. 18b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku.

Informacje na temat podatku dochodowego odroczonego przedstawiono w Nocie 33. Podatek dochodowy od dochodów Grupy przed opodatkowaniem różni się od jego teoretycznej wysokości, która powstałaby przy zastosowaniu podstawowej stawki opodatkowania jednostki dominującej tak jak to przedstawiono powyżej.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek