Raport roczny 2012

19. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu


  31.12.2012 31.12.2011
Papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Dłużne papiery wartościowe: 550 040 559 644 1 109 684 977 796 485 463 1 463 259
Emitowane przez rząd 246 453 559 644 806 097 534 110 485 463 1 019 573
- obligacje rządowe 246 134 559 644 805 778 533 962 485 463 1 019 425
- bony skarbowe 319 - 319 148 - 148
Pozostałe dłużne papiery wartościowe 303 587 - 303 587 443 686 - 443 686
- obligacje banków 231 196 - 231 196 134 710 - 134 710
- certyfikaty depozytowe 26 459 - 26 459 171 134 - 171 134
- obligacje korporacyjne 45 932 - 45 932 137 842 - 137 842
Kapitałowe papiery wartościowe: 41 202 - 41 202 13 763 - 13 763
- notowane 10 986 - 10 986 3 479 - 3 479
- nie notowane 30 216 - 30 216 10 284 - 10 284
 
Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe razem: 591 242 559 644 1 150 886 991 559 485 463 1 477 022

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu obejmują papiery wartościowe stanowiące poręczenie umów odkupu zawartych z klientami (transakcje sell buy back), których wartość rynkowa na 31 grudnia 2012 roku wynosiła 559 644 tys. zł (31 grudnia 2011 r. – 485 463 tys. zł).

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek