Raport roczny 2012

11. Ogólne koszty administracyjne


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Koszty pracownicze (808 499) (810 253)
Koszty rzeczowe (564 399) (573 666)
Podatki i opłaty (25 069) (29 410)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (60 454) (49 305)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6 511) (6 380)
Pozostałe (856) (2 487)
Ogólne koszty administracyjne, razem (1 465 788) (1 471 501)

Pozycja „Koszty rzeczowe” obejmuje koszt rat leasingu operacyjnego środków trwałych (głównie nieruchomości) w wysokości 27 433 tys. zł (2011: 26 720 tys. zł).

Poniżej przedstawiono koszty pracownicze poniesione za 2012 rok i 2011 rok.


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Koszty wynagrodzeń (661 772) (663 345)
Koszty ubezpieczeń społecznych (94 718) (92 899)
Koszty świadczeń emerytalnych (119) (576)
Wynagrodzenie dotyczące płatności w formie akcji, w tym: (12 216) (13 021)
- płatności w formie akcji rozliczane w opcjach na akcje BRE Banku SA (11 365) (11 323)
- płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych (851) (1 698)
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (39 674) (40 412)
Koszty pracownicze, razem (808 499) (810 253)

Płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych dotyczą kosztów programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. Szczegółowe informacje na temat programów motywacyjnych funkcjonujących w BRE Banku, których dotyczą wynagrodzenia regulowane w formie akcji, znajdują się w Nocie 43 „Programy motywacyjne oparte na akcjach”. Ponadto w 2012 roku płatności te obejmują również koszty programu motywacyjnego funkcjonującego w BRE Banku Hipotecznym (BBH), opartego na akcjach BBH i rozliczanego w środkach pieniężnych, w kwocie 318 tys. zł.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek