Raport roczny 2012

13. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Odpisy netto na należności od banków (Nota 18) 437 8 257
Odpisy netto na kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota 22) (429 115) (390 804)
Odpisy netto na zobowiązania warunkowe wobec klientów (Nota 32) (15 957) 9 077
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (444 635) (373 470)

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek