Raport roczny 2012

18. Należności od banków


  31.12.2012 31.12.2011
Rachunki bieżące 366 562 318 703
Lokaty w innych bankach do 3-ech miesięcy 1 586 455 2 296 421
Ujęte w ekwiwalentach środków pieniężnych (Nota 42) 1 953 017 2 615 124
Kredyty i pożyczki 292 554 389 633
Lokaty terminowe w innych bankach 13 567 11 960
Transakcje reverse repo / buy sell back 887 433 574 506
Inne należności 798 566 418 678
Należności (brutto) od banków, razem 3 945 137 4 009 901
Rezerwa utworzona na należności od banków (wielkość ujemna) (559) (1 027)
Należności (netto) od banków, razem 3 944 578 4 008 874
Krótkoterminowe (do 1 roku) 3 896 317 3 936 565
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 48 261 72 309

Należności od banków w podziale na banki polskie i zagraniczne przedstawiają się następująco:


  31.12.2012 31.12.2011
Należności (brutto) od banków polskich 1 478 905 1 088 849
Rezerwa utworzona na należności od banków polskich (79) (181)
Należności (brutto) od banków zagranicznych 2 466 232 2 921 052
Rezerwa utworzona na należności od banków zagranicznych (480) (846)
Należności (netto) od banków, razem 3 944 578 4 008 874

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kredyty udzielone bankom o zmiennej stopie wyniosły 290 160 tys. zł, a o stałej stopie 2 394 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: – kredyty na zmienną stopę – 324 494 tys. zł, a na stałą – 65 139 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2011 roku lokaty w bankach stanowiły lokaty na stałą stopę w kwotach odpowiednio 1 600 022 tys. zł i 2 308 381 tys. zł. Średnie oprocentowanie lokat w innych bankach oraz kredytów udzielonych innym bankom wynosiło 2,16% (31 grudnia 2011 r.: 1,93%).

Zmiana stanu rezerw na należności od banków przedstawia się następująco:


  31.12.2012 31.12.2011
Stan rezerw na należności od banków na początek okresu (1 027) (34 247)
Utworzenie rezerw (Nota 13) (3 793) (3 068)
Rozwiązanie rezerw (Nota 13) 4 230 11 325
Różnice kursowe 31 860
Należności spisane w ciężar rezerw - 24 103
Stan rezerw na należności od banków na koniec okresu (559) (1 027)

Na dzień 31 grudnia 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2011 roku kwota rezerw utworzonych na należności od banków dotyczy w całości należności bez utraty wartości.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek