Raport roczny 2012

23. Lokacyjne papiery wartościowe


  31.12.2012 31.12.2011
Lokacyjne papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Lokacyjne papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem lokacyjne papiery wartościowe Lokacyjne papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Lokacyjne papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem lokacyjne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe: 17 174 158 2 546 282 19 720 440 16 519 445 3 854 060 20 373 505
Emitowane przez rząd 9 076 533 2 420 333 11 496 866 9 646 531 3 854 060 13 500 591
- obligacje rządowe 9 076 533 2 420 035 11 496 568 9 646 531 3 852 869 13 499 400
- bony skarbowe - 298 298 - 1 191 1 191
Emitowane przez bank centralny 7 855 805 125 949 7 981 754 6 511 488 - 6 511 488
Pozostałe dłużne papiery wartościowe 241 820 - 241 820 361 426 - 361 426
- obligacje banków 123 901 - 123 901 327 811 - 327 811
- obligacje korporacyjne 80 131 - 80 131 - - -
- obligacje komunalne 37 788 - 37 788 33 615 - 33 615
Kapitałowe papiery wartościowe: 272 948 - 272 948 177 767 - 177 767
Notowane 225 108 - 225 108 156 556 - 156 556
Nie notowane 47 840 - 47 840 21 211 - 21 211
Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe razem: 17 447 106 2 546 282 19 993 388 16 697 212 3 854 060 20 551 272
Krótkoterminowe (do 1 roku) 8 794 515 156 185 8 950 700 9 954 397 586 954 10 541 351
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 8 652 591 2 390 097 11 042 688 6 742 815 3 267 106 10 009 921

Zaprezentowana powyżej wartość kapitałowych papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej obejmuje utworzone rezerwy z tytułu utraty wartości w wysokości 10 970 tys. zł (31 grudnia 2011 r. – 13 257 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitałowe papiery wartościowe notowane obejmują wartość godziwą akcji PZU SA w kwocie 206 775 tys. zł (31 grudnia 2011 r. – 146 210 tys. zł).

Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych opartych na stałej stopie procentowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2012 r. 13 341 748 tys. zł, natomiast opartych na stopie zmiennej 6 378 692 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 14 460 541 tys. zł oraz 5 912 264 tys. zł).

Powyższa nota obejmuje obligacje rządowe i bony skarbowe pod zastaw Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), lokacyjne obligacje rządowe będące przedmiotem zastawu w transakcjach sell buy back oraz obligacje rządowe stanowiące zabezpieczenie kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz obligacje rządowe stanowiące zabezpieczenie depozytu złożonego przez klienta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o BFG, na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupa posiadała papiery skarbowe (obligacje i bony) ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 345 442 tys. zł o wartości nominalnej 336 300 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: wartość bilansowa – 271 083 tys. zł, wartość nominalna – 269 000 tys. zł), które stanowiły zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych w ramach BFG i były zdeponowane na wydzielonym rachunku odpowiednio: bony pieniężne w NBP; obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zyski i straty z lokacyjnych papierów wartościowych obejmują:


  Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Sprzedaż / wykup przez emitenta aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 43 063 11 985
Utrata wartości inwestycji w jednostki zależne 1 903 -
Zyski i straty z lokacyjnych papierów wartościowych, razem 44 966 11 985

W 2012 roku kwota 43 063 tys. zł obejmuje głównie wynik na sprzedaży obligacji rządowych w kwocie 33 557 tys. zł oraz wynik na sprzedaży spółki CERI International Sp. z o.o. w kwocie 10 369 tys. zł, ramach przeprowadzonej reorganizacji usług outsourcingowych w Grupie BRE Banku. Transakcja została opisana w Nocie 45.

W 2011 roku kwota 11 985 tys. zł obejmuje głównie wynik na likwidacji spółki BRELINVEST Sp. z o.o. FLY 2 Sp. komandytowa oraz wynik na transakcji sprzedaży udziałów w spółkach Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt. na rzecz spółek Erste Group.

Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych


  31.12.2012 31.12.2011
Lokacyjne papiery wartościowe
Stan na początek okresu 20 551 272 19 574 833
Różnice kursowe (23 666) 11 715
Zwiększenia 261 552 427 247 540 792
Zmniejszenia (sprzedaż, wykup, umorzenie) (262 671 130) (246 576 084)
Straty z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych i dłużnych dostępnych do sprzedaży 1 903 -
Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej 582 582 16
Stan na koniec okresu 19 993 388 20 551 272

Zmiana stanu rezerw na utratę wartości lokacyjnych papierów wartościowych


  31.12.2012 31.12.2011
Rezerwy na kapitałowe papiery wartościowe
- Notowane    
Stan na początek okresu (125) (125)
Stan na koniec okresu (125) (125)
- Nie notowane    
Stan na początek okresu (13 132) (13 132)
Utworzenie rezerwy (605) -
Kwoty spisane w ciężar rezerw 384 -
Kwoty odzyskane w czasie okresu sprawozdawczego 2 508 -
Stan na koniec okresu (10 845) (13 132)
Rezerwy na lokacyjne papiery wartościowe razem    
Stan na początek okresu (13 257) (13 257)
Utworzenie rezerwy (605) -
Kwoty spisane w ciężar rezerw 384 -
Kwoty odzyskane w czasie okresu sprawozdawczego 2 508 -
Stan na koniec okresu (10 970) (13 257)

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek