Raport roczny 2012

22. Kredyty i pożyczki udzielone klientom


  31.12.2012 31.12.2011
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym: 37 816 508 38 688 979
- należności bieżące 4 600 545 4 133 068
- kredyty terminowe, w tym: 33 215 963 34 555 911
  - kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 29 171 827 30 942 423
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym: 28 405 403 27 890 298
- należności bieżące 4 255 092 3 795 095
- kredyty terminowe: 20 897 898 21 660 288
  - udzielone dużym klientom 5 857 708 6 390 251
  - udzielone średnim i małym klientom 15 040 190 15 270 037
- transakcje reverse repo / buy sell back 2 024 380 1 153 508
- pozostałe 1 228 033 1 281 407
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 2 698 549 3 178 356
Inne należności 667 327 482 167
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 69 587 787 70 239 800
Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna) (2 528 533) (2 388 284)
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 67 059 254 67 851 516
Krótkoterminowe (do 1 roku) 22 895 700 22 756 309
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 44 163 554 45 095 207

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kredyty o zmiennej stopie procentowej wyniosły 68 603 360 tys. zł, a o stałej stopie procentowej wyniosły 984 427 tys. zł (31 grudnia 2011 r. odpowiednio: 69 384 566 tys. zł i 855 234 tys. zł). Powyższe wartości odnoszą się do sumy kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym, korporacyjnym i sektorowi budżetowemu. Średnie oprocentowanie kredytów udzielonych klientom (z wyłączeniem transakcji reverse repo) wynosiło 4,60% (31 grudnia 2011 r. odpowiednio: 4,47%).

Powyższa nota obejmuje weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym, których wartość stanowi ekwiwalent środków pieniężnych ujętych w Nocie 42.

Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek


  31.12.2012 31.12.2011
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty
Zaangażowanie bilansowe brutto 65 955 528 66 953 040
Rezerwy na utratę wartości ekspozycji analizowanych portfelowo (198 712) (212 390)
Zaangażowanie bilansowe netto 65 756 816 66 740 650
Należności, które utraciły wartość
Zaangażowanie bilansowe brutto 3 632 259 3 286 760
Rezerwy na należności, które utraciły wartość (2 329 821) (2 175 894)
Zaangażowanie bilansowe netto 1 302 438 1 110 866

Zmiana stanu rezerw na utratę wartości kredytów i pożyczek


ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2012 Stan rezerw na 01.01.2012 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Pozostałe Stan rezerw na 31.12.2012
KLIENCI INDYWIDUALNI (861 377) (750 522) 515 164 14 487 24 525 - (1 057 723)
Należności bieżące (523 086) (334 510) 245 064 5 757 20 586 - (586 189)
Kredyty terminowe, w tym: (338 291) (416 012) 270 100 8 730 3 939 - (471 534)
  Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (200 789) (254 823) 163 143 8 079 452 - (283 938)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 523 199) (806 517) 621 174 23 528 226 530 - (1 458 484)
Należności bieżące (324 262) (322 549) 252 259 18 506 89 485 - (286 561)
Kredyty terminowe, w tym: (1 134 934) (470 563) 365 502 1 880 125 189 - (1 112 926)
  Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (337 438) (114 426) 123 065 17 519 - - (311 280)
  Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (797 496) (356 137) 242 437 (15 639) 125 189 - (801 646)
Pozostałe (64 003) (13 405) 3 413 3 142 11 856 - (58 997)
KLIENCI BUDŻETOWI (3 708) (57 417) 49 003 (204) - - (12 326)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 388 284) (1 614 456) 1 185 341 37 811 251 055 - (2 528 533)


ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2011 Stan rezerw na 01.01.2011 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Pozostałe* Stan rezerw na 31.12.2011
KLIENCI INDYWIDUALNI (1 052 933) (169 861) 10 974 (1 078) 351 521 - (861 377)
Należności bieżące (817 237) (40 261) 1 545 4 332 863 - (523 086)
Kredyty terminowe, w tym: (235 696) (129 600) 9 429 (1 082) 18 658 - (338 291)
  Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (119 631) (86 147) 1 122 (1) 3 868 - (200 789)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 391 648) (1 012 428) 779 007 (29 085) 98 801 32 154 (1 523 199)
Należności bieżące (376 993) (296 277) 325 133 (774) 24 649 - (324 262)
Kredyty terminowe, w tym: (930 148) (706 211) 453 061 (23 067) 71 431 - (1 134 934)
  Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (167 278) (300 211) 141 543 (17 923) 6 431 - (337 438)
  Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (762 870) (406 000) 311 518 (5 144) 65 000 - (797 496)
Pozostałe (84 507) (9 940) 813 (5 244) 2 721 32 154 (64 003)
KLIENCI BUDŻETOWI (5 190) (5 356) 6 860 (22) - - (3 708)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 449 771) (1 187 645) 796 841 (30 185) 450 322 32 154 (2 388 284)

*Prezentowana kwota dotyczy w całości zmniejszenia stanu rezerw w związku ze sprzedażą spółek Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt.

Kredyty i pożyczki obejmują należności z tytułu leasingu finansowego.


  31.12.2012 31.12.2011
Inwestycja leasingowa brutto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności: 4 003 756 4 500 266
- Do 1 roku 1 386 863 1 882 373
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 252 512 2 284 374
- Powyżej 5 lat 364 381 333 519
Niezrealizowane przyszłe przychody finansowe z tytułu leasingu finansowego (wielkość ujemna) (469 720) (473 909)
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 3 534 036 4 026 357
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności:    
- Do 1 roku 1 199 826 1 690 088
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 016 366 2 065 948
- Powyżej 5 lat 317 844 270 321
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 3 534 036 4 026 357
Wartość odpisów z tytułu utraty wartości należności z tytułu leasingu finansowego (176 640) (170 234)
Wartość bilansowa netto należności z tytułu leasingu finansowego 3 357 396 3 856 123
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 497 717 459 671

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek