Raport roczny 2012

17. Kasa, operacje z bankiem centralnym


  31.12.2012 31.12.2011
Środki pieniężne w kasie (skarbcu) 197 635 213 888
Środki pieniężne w rachunku bieżącym 4 621 568 682 556
Lokaty terminowe - 141 912
Kasa, operacje z bankiem centralnym, razem (Nota 42) 4 819 203 1 038 356

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, BRE Bank i BRE Bank Hipoteczny utrzymują rezerwę obowiązkową. Średnia arytmetyczna dziennych stanów środków rezerwy obowiązkowej, którą BRE Bank i BRE Bank Hipoteczny zobligowane były utrzymać w danym okresie na rachunkach bieżących w NBP, wynosiła:

  • 1 857 076 tys. zł dla okresu od 31 grudnia 2012 roku do 30 stycznia 2013 roku,
  • 1 447 092 tys. zł dla okresu od 30 listopada 2011 roku do 1 stycznia 2012 roku,

Na dzień 31 grudnia 2012 roku środki rezerwy obowiązkowej w banku centralnym oprocentowane były stawką 4,05% (31 grudnia 2011 - 4,28%).

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek