Raport roczny 2012

40. Inne pozycje kapitału własnego


  31.12.2012 31.12.2011
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 106 1 921
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe) 11 569 14 485
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) (11 463) (12 564)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 483 678 59 865
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych 408 539 9 649
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych (9 996) (38 841)
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych 169 404 106 266
Podatek odroczony (84 269) (17 209)
Inne pozycje kapitału własnego razem 483 784 61 786

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek