Raport roczny 2012

26. Inne aktywa


  31.12.2012 31.12.2011
Przejęte aktywa do zbycia - 18 772
- nieruchomości - 18 772
Pozostałe, w tym: 883 626 840 312
- dłużnicy 122 908 247 075
- należności z tytułu podatku dochodowego 1 818 -
- rozrachunki międzybankowe 7 387 2 083
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne 73 885 70 666
- przychody do otrzymania 28 775 19 133
- zapasy 392 876 316 666
- należności z tytułu składek ubezpieczeniowych 43 950 20 699
- inne 212 027 163 990
Inne aktywa, razem 883 626 859 084
Krótkoterminowe (do 1 roku) 600 097 521 945
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 283 529 337 139

Wartość zapasów wynika przede wszystkim z działalności prowadzonej przez spółki BRE.locum i BRE Leasing.

W ciągu 2012 roku w Grupa nie aktywowała kosztów finansowania zewnętrznego. W ciągu 2011 roku Grupa dokonała aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego w kwocie 7 654 tys. zł. Aktywowane koszty powiększyły wartość zapasów.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota 212 027 tys. zł innych aktywów obejmuje należności Domu Inwestycyjnego od Krajowego Depozytu w wysokości 143 923 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 90 309 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku powyższa nota zawiera aktywa finansowe w kwocie 318 168 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 360 166 tys. zł).

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek