Raport roczny 2012

1. Informacje o Grupie BRE Banku SA

Grupę Kapitałową BRE Banku SA („Grupa”) stanowią podmioty, nad którymi BRE Bank SA („Bank”) sprawuje kontrolę i mające dla Banku charakter:

 • strategiczny – akcje i udziały w spółkach wspierających poszczególne piony biznesowe BRE Banku SA (pion korporacji i rynków finansowych, bankowości detalicznej oraz pozostałe) o horyzoncie inwestowania nie krótszym niż 3 lata. Utworzenie lub nabycie tych spółek miało na celu rozszerzenie oferty dla klientów Banku;
 • inny – akcje i udziały spółek nabyte za wierzytelności, powstałe w wyniku ugód i układów z dłużnikami, mające na celu odzyskanie części lub całości należności kredytowych oraz spółek postawionych w stan likwidacji lub upadłości.

Jednostką dominującą Grupy jest BRE Bank SA będący spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, wchodzącą w skład Grupy Commerzbank AG.

Siedziba centrali Banku mieści się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.

Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa Kapitałowa BRE Banku SA objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym składała się z następujących spółek:

BRE Bank SA; podmiot dominujący

Bank Rozwoju Eksportu SA powołany został uchwałą nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 roku. Bank został zarejestrowany na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w dniu 23 grudnia 1986 roku w Rejestrze Handlowym pod numerem RHB 14036. IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 marca 1999 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy banku na BRE Bank SA. Nowa firma Banku została wpisana do rejestru w dniu 23 marca 1999 roku. W dniu 11 lipca 2001 roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o wpisie Banku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Bank posiada numer 6419Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”. Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Zgodnie ze Statutem Banku, przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług bankowych i konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Statucie. Bank prowadzi działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność handlową i inwestycyjną, a także działalność maklerską.

Bank świadczy usługi na rzecz osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, zarówno w złotych jak i walutach obcych. Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych oraz ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania obrotu nimi.

W ramach bankowości detalicznej BRE Banku, działalność prowadzą oddziały zagraniczne mBanku w Czechach i na Słowacji.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnienie w BRE Banku SA wynosiło 4 728 etatów, a w Grupie 6 138 etatów (31 grudnia 2011 r.: Bank 4 729 etatów; Grupa 6 294 etaty).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnienie w BRE Banku SA wynosiło 5 703 osoby, a w Grupie 8 034 osoby (31 grudnia 2011 r.: Bank 5 683 osoby; Grupa 8 158 osób).

Działalność Grupy realizowana jest w następujących segmentach, szczegółowo opisanych w Nocie 5.

Korporacje i Rynki Finansowe, w tym:

Klienci Korporacyjni i Instytucje

 • BRE Holding Sp. z o.o. – podmiot zależny
  BRE Holding Sp. z o.o. została utworzona w listopadzie 2007 roku przez BRE Bank jako jedynego udziałowca. Majątek spółki stanowi 100% udziałów w spółce BRE Leasing Sp. z o.o., 100% akcji spółki BRE Faktoring SA, 75,71% akcji spółki BRE Bank Hipoteczny SA i 79,99% akcji spółki BRE.locum SA.
 • BRE Leasing Sp. z o.o. – podmiot zależny
  Przedmiotem działalności spółki jest głównie leasing ruchomości, takich jak: maszyny, urządzenia, linie technologiczne, samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz dostawcze, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy, pojazdy, sprzęt specjalistyczny, statki, samoloty, tabor kolejowy, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy. Szczególne miejsce w ofercie BRE Leasing dla klientów korporacyjnych zajmuje leasing nieruchomości, przede wszystkim nieruchomości biurowych, hoteli, magazynów i centrów logistycznych, stacji benzynowych, budynków użyteczności publicznej, infrastruktury komunalnej. Spółka posiada sieć oddziałów zlokalizowanych w największych miastach Polski. BRE Bank posiada pośrednio poprzez spółkę zależną BRE Holding 100% udziałów w spółce BRE Leasing.
 • BRE Faktoring SA – podmiot zależny
  Spółka prowadzi działalność na rynku polskim w zakresie usług faktoringowych, obsługując transakcje krajowe oraz w eksporcie i imporcie. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz Factors Chain International. BRE Bank posiada pośrednio poprzez spółkę zależną BRE Holding 100% udziału w kapitale oraz 100% w głosach na WZA.
 • Garbary Sp. z o.o. – podmiot zależny
  Jedyną działalnością spółki jest administrowanie nieruchomością gruntową położoną przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowaną kompleksem zakładów mięsnych obecnie nie użytkowanych.
 • Transfinance a.s. – podmiot zależny
  Transfinance a.s. świadczy usługi faktoringowe w Republice Czeskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane usługi obejmują swoim zakresem faktoring krajowy i międzynarodowy. Dodatkowo spółka zajmuje się skupem inkas, akredytyw, gwarancji bankowych oraz forfaitingiem. Bank posiada 100% akcji spółki.
 • MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna – podmiot zależny
  W czwartym kwartale 2012 roku BRE Bank nabył 100% udziałów w spółce MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w celu przeprowadzenia restrukturyzacji zaangażowania Grupy BRE Banku w akcje PZU SA. Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo finansowe.

Działalność Handlowa i Inwestycyjna

 • BRE Bank Hipoteczny SA – podmiot zależny
  Przedmiotem działalności BRE Banku Hipotecznego SA jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową. Bank posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną BRE Holding, 100% akcji spółki.
 • BRE Finance France SA – podmiot zależny
  Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie dla Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W październiku 2012 roku spółka dokonała emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR o terminie wykupu w 2015 roku. W 2011 roku spółka nie emitowała papierów dłużnych.
 • Dom Inwestycyjny BRE Banku SA - podmiot zależny
  Przedmiotem działania spółki jest świadczenie wszelkich usług związanych z obrotem papierami wartościowymi, prawami majątkowymi nie będącymi papierami wartościowymi, jak również innymi instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym dozwolonymi przepisami prawa i zakresem posiadanych zezwoleń.

Bankowość Detaliczna (w tym Private Banking)

 • Aspiro SA – podmiot zależny
  Aspiro SA oferuje produkty mBanku, MultiBanku oraz banków trzecich. Oferta obejmuje kredyty hipoteczne, produkty biznesowe, kredyty gotówkowe, produkty ubezpieczeniowe i leasing. Dystrybucja odbywa się na terenie całego kraju w 33 Centrach Finansowych Stacjonarnych, 33 Centrach Finansowych Mobilnych, 68 mKioskach, w tym 6 Partnerskich.
 • BRE Wealth Management SA – podmiot zależny
  Przedmiotem działalności BRE Wealth Management SA jest kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta. W 2011 roku wdrożony został nowy model biznesowy, skupiający się na ofercie związanej z doradztwem inwestycyjnym. Spółka kontynuuje swój strategiczny kierunek rozwoju komunikowany jako zmiana w ofercie „Od Asset Managera do Wealth Managera”. Nowy model zakłada doradztwo w zakresie całego majątku, zarówno aktywów finansowych jak i pozafinansowych, ze szczególnym uwzględnieniem planów biznesowych klienta i wsparciem w tym zakresie.
 • BRE Ubezpieczenia TUiR SA – podmiot zależny, ubezpieczyciel
  Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu II ubezpieczeń – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Spółka prowadzi sprzedaż swoich produktów ubezpieczeniowych zarówno w ramach internetowej platformy ubezpieczeniowej stworzonej we współpracy z oddziałami detalicznymi Banku, jak i klasycznych produktów bancassurance dla klientów Banku za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, spółki BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. Bank posiada pośrednio przez spółkę zależną Aspiro SA 100% udziałów tej spółki.
 • BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. – podmiot zależny, pośrednik ubezpieczeniowy
  Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług agenta ubezpieczeniowego, jak również świadczenie usług z zakresu dokonywania rozliczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych osób ubezpieczonych. Bezpośrednią jednostką dominującą jest spółka BRE Ubezpieczenia TUiR SA. Bank posiada pośrednio przez spółkę zależną Aspiro SA 100% udziałów tej spółki.
 • BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. – podmiot zależny, agent ubezpieczeniowy
  Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług agenta ubezpieczeniowego w zakresie wykonywania i administrowania umów ubezpieczenia niskiego wkładu w kredytach. Bank posiada pośrednio przez spółkę zależną Aspiro SA 100% udziałów tej spółki.

Pozostałe:

 • BRE Centrum Operacji Sp. z o.o. – podmiot zależny
  Przedmiotem działania spółki jest m.in. świadczenie usług z zakresu zarządzania danymi i dokumentami, a także archiwum elektronicznego, archiwum tradycyjnego oraz obsługi procesów biznesowych i bankowości transakcyjnej.
 • BRE.locum SA – podmiot zależny
  BRE.locum SA jest spółką developerską działającą na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Spółka opracowuje i kwalifikuje projekty inwestycyjne, organizuje, nadzoruje i prowadzi prace projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa, sprawuje funkcję inwestora zastępczego, organizuje finansowanie inwestycji. Bank posiada pośrednio przez BRE Holding Sp. z o.o. 79,99% udziałów w spółce.

Pozostałe informacje o spółkach Grupy

Począwszy od pierwszego kwartału 2012 roku Grupa objęła konsolidacją spółkę zależną BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

W dniu 28 czerwca 2012 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Aspiro SA o kwotę 109 342 tys. zł w drodze emisji 109 342 akcji imiennych zwykłych serii B. Akcje zostały objęte przez BRE Bank w drodze subskrypcji prywatnej oraz zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 12 941 177 akcji imiennych zwykłych spółki BRE Ubezpieczenia TUiR SA. Powyższe działanie jest efektem reorganizacji sieci sprzedaży w obszarze detalu.

Począwszy od czwartego kwartału 2012 roku Grupa objęła konsolidacją spółkę zależną MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo - akcyjna.

W grudniu 2012 roku Grupa zaprzestała konsolidacji podmiotu zależnego BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w związku z umorzeniem wyemitowanych przez fundusz certyfikatów. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa nie posiadała żadnych certyfikatów BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Informacje dotyczące rodzaju prowadzonej przez spółki działalności znajdują się w Nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, „Segmenty działalności”.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Bank obejmuje następujące spółki:


  31.12.2012 31.12.2011
Udział w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji Udział w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji
Aspiro SA 100% pełna 100% pełna
BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 100% pełna - -
BRE Bank Hipoteczny SA 100% pełna 100% pełna
BRE Centrum Operacji Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Faktoring SA 100% pełna 100% pełna
BRE Holding Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Leasing Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Ubezpieczenia TUiR SA 100% pełna 100% pełna
BRE Wealth Management SA 100% pełna 100% pełna
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA 100% pełna 100% pełna
Garbary Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo - akcyjna 100% pełna - -
Transfinance a.s. 100% pełna 100% pełna
BRE Finance France SA 99,98% pełna 99,98% pełna
BRE.locum SA 79,99% pełna 79,99% pełna
BRE GOLD FIZ Aktywów Niepublicznych - - 100% certyfikatów pełna

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd BRE Banku SA dnia 7 marca 2013 roku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek