Raport roczny 2012

41. Dywidenda na akcję

Zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku za 2011 rok, podjętą w dniu 30 marca 2012 roku przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA, dywidenda za rok 2011 nie została wypłacona.

Uchwałą z dnia 8 lutego 2013 roku Zarząd BRE Banku SA postanowił rekomendować XXVI Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BRE Banku SA wypłatę akcjonariuszom BRE Banku SA dywidendy za rok 2012.

Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2012 wraz z odpowiednim wnioskiem dotyczącym podziału zysku za rok 2012, uwzględniającym: kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję, sugerowany dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, zostaną przedłożone do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po ostatecznym zweryfikowaniu danych finansowych Banku za rok 2012 przez audytora, przy czym zamiarem Zarządu jest rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie około 33% zysku za 2012 rok.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek