Raport roczny 2012

36. Aktywa zastawione


  31.12.2012 31.12.2011
Aktywa zastawione 3 105 926 4 339 523
- Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (Nota 19), w tym: 559 644 485 463
- aktywa zastawione z możliwością dalszego zastawu 559 644 485 463
- Lokacyjne papiery wartościowe (Nota 23), w tym: 2 546 282 3 854 060
- aktywa zastawione z możliwością dalszego zastawu 2 197 220 2 474 685
Zobowiązanie z tytułu aktywów zastawionych, w tym: 5 166 200 5 024 684
- Transakcje sell buy back (Nota 27, 28) 3 179 332 2 991 629
- transakcje sell buy back na papierach wartościowych będących przedmiotem transakcji buy sell back 2 066 961 1 593 755
- Kredyt otrzymany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1 696 404 1 848 575
- Depozyt klienta 7 264 -
- Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG 283 200 184 480

Na aktywach ustanawia się zabezpieczenia w związku z umowami odkupu zawartymi z innymi bankami oraz ustanawia się depozyty zabezpieczające w związku z zawarciem kontraktów typu futures, opcjami i członkostwem w giełdach. W banku centralnym utrzymuje się również depozyty stanowiące rezerwy obowiązkowe zgodnie z wymogami przepisów prawnych.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek