Raport roczny 2012

33. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane są w stosunku do wszystkich różnic przejściowych zgodnie z metodą bilansową przy zastosowaniu stawki podatku dochodowego, która będzie obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego (2012 r. i 2011 r.: 19%).

Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:


Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2012 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2012
Odsetki naliczone 44 095 26 512 - - 70 607
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 76 534 60 466 - - 137 000
Wycena papierów wartościowych 21 303 3 925 (4 492) - 20 736
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 229 590 (7 362) - - 222 228
Rezerwy na świadczenia pracownicze 38 825 (4 120) - - 34 705
Pozostałe rezerwy 5 547 2 035 - - 7 582
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 28 962 166 - - 29 128
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 7 520 (3 798) - - 3 722
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 116 104 - - - 116 104
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 78 280 17 639 - (378) 95 541
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 646 760 95 463 (4 492) (378) 737 353
 
Krótkoterminowe (do 1 roku) 473 269        
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 264 084        


Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2012 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.01.2012
Odsetki naliczone (49 329) (1 132) - - (50 461)
Wycena papierów wartościowych (140 765) 40 710 (62 568) - (162 623)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (57 339) (2 361) - - (59 700)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (29 114) 3 434 - - (25 680)
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej (18 657) - - - (18 657)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (44 762) (7 280) - (31) (52 073)
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (339 966) 33 371 (62 568) (31) (369 194)
 
Krótkoterminowe (do 1 roku) (326 068)        
Długoterminowe (powyżej 1 roku) (43 126)        


Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2011 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2011
Odsetki naliczone 36 869 7 226 - - 44 095
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 47 059 29 475 - - 76 534
Wycena papierów wartościowych 22 149 1 187 (2 033) - 21 303
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 189 558 40 032 - - 229 590
Rezerwy na świadczenia pracownicze 32 032 6 793 - - 38 825
Pozostałe rezerwy 6 097 (550) - - 5 547
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 29 735 (773) - - 28 962
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 982 6 538 - - 7 520
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 139 083 (22 979) - - 116 104
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 66 529 12 931 - (1 180) 78 280
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 570 093 79 880 (2 033) (1 180) 646 760
 
Krótkoterminowe (do 1 roku) 384 613        
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 262 147        


Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2011 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2011
Odsetki naliczone (38 469) (10 860) - - (49 329)
Wycena papierów wartościowych (97 595) (44 501) 1 331 - (140 765)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (40 840) (16 499)   - (57 339)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (32 699) 3 585 - - (29 114)
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej (18 657) - - - (18 657)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (26 090) (19 083) - 411 (44 762)
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (254 350) (87 358) 1 331 411 (339 966)
 
Krótkoterminowe (do 1 roku) (299 650)        
Długoterminowe (powyżej 1 roku) (40 316)        


Podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat 31.12.2012 31.12.2011
Odsetki naliczone 25 380 (3 634)
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 60 466 29 475
Wycena papierów wartościowych 44 635 (43 314)
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek (7 362) 40 032
Rezerwy na świadczenia pracownicze (4 120) 6 793
Pozostałe rezerwy 2 035 (550)
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 166 (773)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 3 434 3 585
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach (3 798) 6 538
Pozostałe różnice przejściowe* 7 998 (45 630)
Razem podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat (Nota 14) 128 834 (7 478)

* Kwota pozostałych różnic przejściowych obejmuje głównie odsetki i prowizje pobrane z góry, rozliczane w czasie metodą efektywnej stopy procentowej.

Grupa nie uwzględnia w wyliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego niewykorzystanych strat podatkowych poniesionych przez oddziały zagraniczne BRE Banku oraz przez Garbary Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że nie jest prawdopodobne, iż w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania umożliwiający ich rozliczenie. Kwota niewykorzystanych strat podatkowych nie ujętych w wyliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 243 910 tys. zł na koniec 2012 roku oraz 284 534 tys. zł na koniec 2011 roku. Prawo do rozliczenia strat podatkowych wygasa w okresie między 2013 a 2018 rokiem.

Grupa ujmuje w kalkulacji podatku odroczonego zobowiązania lub aktywa z tytułu różnic przejściowych powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone chyba, że realizacja różnic przejściowych jest kontrolowana przez Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu. Na koniec 2012 Grupa nie ujęła w kalkulacji podatku odroczonego rozliczeń z tytułu różnic przejściowych w łącznej kwocie 441 521 tys. zł powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte, ponieważ jest prawdopodobne, że w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek