Raport roczny 2012

Kluczowe dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowany rachunek zysków i strat


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 6 4 476 800 3 890 573
Koszty odsetek 6 (2 243 168) (1 723 365)
Wynik z tytułu odsetek   2 233 632 2 167 208
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 273 953 1 279 172
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (434 073) (439 200)
Wynik z tytułu opłat i prowizji   839 880 839 972
Przychody z tytułu dywidend 8 13 902 15 113
Wynik na działalności handlowej 9 356 542 347 412
Wynik z pozycji wymiany   324 006 328 640
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń   32 536 18 772
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 23 44 966 11 985
Pozostałe przychody operacyjne 10 275 721 317 355
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 13 (444 635) (373 470)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 465 788) (1 471 501)
Amortyzacja 24,25 (195 617) (208 764)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (186 500) (178 183)
Wynik działalności operacyjnej   1 472 103 1 467 127
Zysk brutto   1 472 103 1 467 127
Podatek dochodowy 14 (268 292) (322 692)
Zysk netto   1 203 811 1 144 435
Zysk netto przypadający na:      
- akcjonariuszy BRE Banku SA   1 203 230 1 134 972
- udziały niekontrolujące   581 9 463
       
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA   1 203 230 1 134 972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 118 904 42 093 950
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,57 26,96
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 158 632 42 133 947
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,54 26,94

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej


AKTYWA Nota 31.12.2012 31.12.2011
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 4 819 203 1 038 356
Należności od banków 18 3 944 578 4 008 874
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 1 150 886 1 477 022
Pochodne instrumenty finansowe 20 2 802 695 1 506 595
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 67 059 254 67 851 516
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 2 439 1 924
Lokacyjne papiery wartościowe 23 19 993 388 20 551 272
Wartości niematerialne 24 436 123 436 769
Rzeczowe aktywa trwałe 25 773 904 832 455
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   129 4 728
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 369 821 307 052
Inne aktywa 26 883 626 859 084
AKTYWA RAZEM   102 236 046 98 875 647
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY      
Z o b o w i ą z a n i a      
Zobowiązania wobec banku centralnego   - -
Zobowiązania wobec innych banków 27 21 110 939 27 390 809
Pochodne instrumenty finansowe 20 3 476 684 1 862 747
Zobowiązania wobec klientów 28 57 983 600 54 244 388
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 29 4 892 275 1 735 988
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 4 220 -
Zobowiązania podporządkowane 30 3 222 295 3 456 200
Pozostałe zobowiązania 31 1 394 845 1 723 856
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   226 215 235 568
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 1 662 258
Rezerwy 32 213 327 153 168
Z o b o w i ą z a n i a r a z e m   92 526 062 90 802 982
       
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA   9 685 493 8 048 755
Kapitał podstawowy:   3 501 633 3 493 812
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 37 168 556 168 411
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 38 3 333 077 3 325 401
Zyski zatrzymane 39 5 700 076 4 493 157
- Wynik finansowy z lat ubiegłych   4 496 846 3 358 185
- Wynik roku bieżącego   1 203 230 1 134 972
Inne pozycje kapitału własnego 40 483 784 61 786
       
Udziały niekontrolujące   24 491 23 910
K a p i t a ł y r a z e m   9 709 984 8 072 665
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM   102 236 046 98 875 647
       
Współczynnik wypłacalności 47 18,73 14,96
Wartość księgowa   9 685 493 8 048 755
Liczba akcji   42 138 976 42 102 746
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   229,85 191,17

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku


  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ryzyka ogólnego Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 1 stycznia 2012 r.   168 411 3 325 401 2 334 675 81 174 841 953 1 235 355   1 921 59 865 8 048 755 23 910 8 072 665
Dochody całkowite razem 16             1 203 230 (1 815) 423 813 1 625 228 581 1 625 809
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka   - - - - 104 000 (104 000) - - - - - -
Transfer na kapitał rezerwowy   - - - 10 000 - (10 000) - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 1 018 829 - - (1 018 829) - - - - - -
Emisja akcji 37, 38 145 - - - - - - - - 145 - 145
Program opcji pracowniczych 43 - 7 676 - 3 689 - - - - - 11 365 - 11 365
- wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 11 365 - - - - - 11 365 - 11 365
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 7 676 - (7 676) - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2012 r.   168 556 3 333 077 3 353 504 94 863 945 953 102 526 1 203 230 106 483 678 9 685 493 24 491 9 709 984

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku


  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ryzyka ogólnego Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 1 stycznia 2011 r. 168 3473 323 4651 814 95455 300778 953707 138-5061 0966 909 303167 9827 077 285
Dochody całkowite razem16      1 134 9721 871(1 231)1 135 61211 0711 146 683
Dywidendy wypłacone ----------(6 978)(6 978)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka ----63 000(63 000)------
Transfer na kapitał rezerwowy ---17 000-(17 000)------
Transfer na kapitał zapasowy --519 721--(519 721)------
Emisja akcji37,3864--------64-64
Zmiana zakresu konsolidacji/zwiększenie udziału w konsolidowanej spółce ---(513)-(7 034)---(7 547)(148 165)(155 712)
Program opcji pracowniczych43-1 936-9 387-----11 323-11 323
- wartość usług świadczonych przez pracowników ---11 323-----11 323-11 323
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych -1 936-(1 936)--------
Stan na 31 grudnia 2011 r. 168 4113 325 4012 334 67581 174841 953100 3831 134 9721 92159 8658 048 75523 9108 072 665

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2012 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   3 551 574 1 594 968
Zysk przed opodatkowaniem   1 472 103 1 467 127
Korekty:   2 079 471 127 841
Zapłacony podatek dochodowy   (400 918) (95 738)
Amortyzacja 10, 24, 25 247 174 251 412
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej   (1 745 708) 3 491 775
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej   (10 226) (14 014)
Utrata wartości inwestycji w jednostki zależne   3 113 -
Dywidendy otrzymane 8 (13 902) (15 113)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (4 476 800) (3 890 573)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 2 243 168 1 723 365
Odsetki otrzymane   4 857 137 4 269 764
Odsetki zapłacone   (1 925 626) (1 299 651)
Zmiana stanu należności od banków   (597 811) (18 627)
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   (522) (227 087)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   363 992 335 966
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom   530 104 (9 682 458)
Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych   1 052 363 (975 828)
Zmiana stanu pozostałych aktywów   (39 754) 15 888
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków   (1 826 692) 226 158
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   3 788 701 5 570 805
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   226 181 (102 893)
Zmiana stanu rezerw   60 159 (10 605)
Zmiana stanu innych zobowiązań   (254 662) 575 295
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   3 551 574 1 594 968
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   (216 342) (187 372)
Wpływy z działalności inwestycyjnej   50 609 118 865
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych   - 1 348
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków trwałych   13 200 70 013
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   23 507 19 437
Dywidendy otrzymane 8 13 902 15 113
Inne wpływy inwestycyjne   - 12 954
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej   266 951 306 237
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   102 -
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   266 849 306 237
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (216 342) (187 372)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   (400 979) (2 519 401)
Wpływy z działalności finansowej   7 139 339 4 356 344
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków   84 254 620 507
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów   - 1 255 960
Emisja dłużnych papierów wartościowych   7 054 940 2 479 813
Z tytułu emisji akcji zwykłych   145 64
Wydatki z tytułu działalności finansowej   7 540 318 6 875 745
Spłaty kredytów i pożyczek od banków   3 133 894 4 290 141
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów   10 542 9 732
Wykup dłużnych papierów wartościowych   4 039 165 2 075 810
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   - 107 498
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   382 365
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   - 6 978
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych   356 335 385 221
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (400 979) (2 519 401)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C)   2 934 253 (1 111 805)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (31 147) (18 800)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   4 675 211 5 805 816
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 42 7 578 317 4 675 211

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek